Unit P. Peg. Perubatan


PENDAHULUAN

 PENUBUHAN UNIT PPP ADALAH UNTUK MEMANTAPKAN PERANAN PPP DI HOSPITAL

 UNIT INI BERTINDAK SEBAGAI PERANTARA PIHAK PENGURUSAN HOSPITAL DENGAN ANGGOTA PPP

 FUNGSI UTAMANYA IALAH MERANCANG, MENYELARAS DAN MEMANTAU SEMUA AKTIVITI PPP

 UNIT INI JUGA MEMUDAHKAN PENGARAH HOSPITAL BERURUSAN DENGAN SEMUA PPP DI BAWAH JAGAANNYA

LATARBELAKANG (SITUATIONAL ANALYSIS)

PENEMPATAN PPP :

1) UNIT KECEMASAN & TRAUMA (ETD)
2) UNIT PRE HOSPITAL CARE (PHC) & AMBULANCES
3) UNIT PESAKIT LUAR (JPL)
4) UNIT DEWAN BEDAH & ANAESTHESIA
5) UNIT FORENSIK
6) UNIT PSIKIATRIK
7) UNIT HEMODIALISIS (HDU)

PENGURUSAN UNIT PPP :

BILIK KETUA PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN HOSPITAL (PEJABAT UNIT PPP) TERLETAK DI DALAM PREMIS UNIT KECEMASAN & TRAUMA HOSPITAL RANAU

KAEDAH S.W.O.T :

STRENGHT (S) - SEMUA PENGURUSAN DI LAKUKAN OLEH KETUA PPP
HOSPITAL
WEAKNESS (W) - KELEWATAN MELAKSANAKAN AKTIVITI PPP
OPPORTUNITY (O) - DARI SEGI PERANAN TIDAK BEGITU KETARA
THREAT (T) - PENCAPAIAN SASARAN SEMUA AKTIVITI TIDAK
MENEPATI MASA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN (5W+1H) :

WHAT ? - MEMOHON FASILITI; MENUBUHKAN UNIT PPP
WHERE ? - DALAM PREMIS UNIT KECEMASAN & TRAUMA
WHO ? - PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
WHEN ? - 3.10.2011
WHY ? - MEMUDAHKAN PENGURUSAN ANGGOTA PPP
HOW ? - MEMBAWA CADANGAN DALAM MESYUARAT PENGURUSAN

SITUATIONAL ANALYSIS SELEPAS PENAMBAHBAIKAN :

STRENGHT (S) - PENGURUSAN PPP TERANCANG DAN TERSUSUN;
MUDAH BERURUSAN DENGAN UNIT-UNIT LAIN
WEAKNESS (W) - TIADA
OPPORTUNITY (O) - MENGEMBANGKAN PERANAN YANG LEBIH MANTAP DAN
KUKUH
THREAT (T) - TIADA

OBJEKTIF UMUM :

UNIT PPP BERTEKAD MENINGKATKAN USAHA-USAHANYA BAGI MEMBANTU PIHAK PENGURUSAN HOSPITAL UNTUK MELAKSANAKAN AKTIVITI-AKTIVITINYA DAN BEKERJASAMA DENGAN UNIT YANG LAIN BAGI MEREALISASIKAN OBJEKTIF JABATAN

OBJEKTIF KHUSUS :

 MERANCANG DAN MELAKSANAKAN AKTIVITI TAHUNAN
 MEMUDAHKAN UNIT-UNIT LAIN UNTUK BERURUSAN DENGAN UNIT PPP
 MENYELARAS AKTIVITI-AKTIVITI ANGGOTA PPP
 MENINJAU LATIHAN & KURSUS YANG BAKAL DI IKUTI OLEH ANGGOTA PPP
 MELIBATKAN ANGGOTA PPP DALAM AKTIVITI CPD, CNE, CME & KUALITI JABATAN
 MENGURUS ARC (ANNUAL REGISTRATION CERTIFICATE OR APC), CREDENTIALING DAN PRIVILEGING SEMUA ANGGOTA PPP

VISI :

UNIT PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN AKAN MEMBERI PERKHIDMATAN PERAWATAN KLINIKAL DAN PENJAGAAN PESAKIT YANG CEKAP DAN BERKESAN BERASASKAN PROFESSION YANG BERDISIPLIN, BERETIKA DAN BERPENGETAHUAN TINGGI

MISI :

UNIT PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN AKAN BEKERJASAMA DENGAN PIHAK HOSPITAL UNTUK MEMPERTINGKATKAN PENGETAHUAN ANGGOTA PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN MELALUI LATIHAN DAN KURSUS YANG SESUAI SERTA MAHIR DALAM TEKNOLOGI MAKLUMAT TERKINI